Kje lahko davčno prihranimo ob koncu leta oz. kako znižati davčne obveznosti?


Približuje se konec leta, torej čas, ko je treba zaključevati poslovne knjige ter razmišljati o višni davčne obveznosti. Davek od dohodkov pravnih oseb se sicer plačuje šele konec marca, ko je treba oddati obračun DDPO (davčno optimiranje je mogoče do trenutka oddaje obračuna), o davčni optimizaciji pa morate začeti razmišljati že danes.

Vrste davčnega načrtovanja


V zvezi z optimizacijo plačila davka od dohodkov pravnih oseb je potrebno ločiti dve različni možnosti zmajšanja davčne osnove in sicer z uporabo predpisov znotraj ene jurisdikcije in z mednarodnim davčnim načrtovanjem. Mednarodno davčno načrtovanje bo obravnavano v naslednjem prispevku, zato se bomo v tem omejili na optimiranje davčne obveznosti znotraj ene jurisdikcije - Slovenija.

Zakon o davku o dohodkov pravnih oseb nam dopušča prenos davčne obveznosti na kasnejša leta in dokončno zmanjšanje davčne osnove.

Odlog plačila davka


V primeru prenosa davčne obveznosti na kasnejša leta, dejansko samo odložimo plačilo davka za eno ali več let, pri čemer lahko z navedenimi aktivnosti premostimo trenutne likvidnostne težave v družbi in jih preložimo na kasnejša leta, ko pričakujemo, da bomo obveznosti iz tega naslova sposobni odplačati. To pa se izvede z oblikovanjem rezervacij, prevrednotenjem in odpisom terjatev ter amortiziranjem osnovnih sredstev po najvišjih amortizacijskih stopnjah, ki so davčno priznane.

Vse zgoraj navedene aktivnosti so lahko v določenih primerih davčno priznani odhodki, vendar se ob njihovi odpravi pripoznajo prihodki, ki jih je v letu odprave potrebno vključiti v davčno osnovo DDPO.

Ne glede na to, da je plačilo davka v zadevnem primeru samo odloženo, pa je oblikovanje po našem mnenju smiselno, saj se na ta način lahko izognemo plačilu davka v višini 2%. Davčna stopnja v letu 2008 namreč znaša 22% in bo v letu 2009 predvidoma padla na 21%, od leta 2010 dalje pa bo stopnja obdavčitve z DDPO znašala 20%.

Dokončno zmanjšanje davčne obveznosti


Slovenska davčna zakonodaja pa dopušča tudi nekatere možnosti dokončnega zmanjšanja davčne osnove (največ do višine davčne osnove – davčna osnova ne more biti negativna). Le-to pa se izvede preko koriščenja v nadaljevanju opredeljenih davčnih olajšav.

Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj


Davčni zavezanev lahko iz tega naslova uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 20 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove. Ta vlaganja so v:

- notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca;
- nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije).

Poleg osnovne 20 % davčne olajšave lahko zavezanec uveljavlja t.i. regijsko olajšavo v višini 10 % zneska, ki predstavlja vlaganje v raziskave in razvoj, če ima sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki ima BDP na prebivalca nižji od povprečja države do 15 % (regije: Savinjska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska in Goriška) in regijsko olajšavo v višini 20 % zneska, če ima sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo BDP na prebivalca nižji od povprečja države za več kot 15 % (regije: Pomurska, Podravska, Koroška, Zasavska, Spodnje Posavska in Notranjo-kraška.

Raziskovalna dejavnost v smislu davčne olajšave predstavlja izvirno in sistematično raziskovanje znotraj podjetja zavezanca, namenjeno pridobivanju novega znanja, ki je relevantno za razvoj inovacij v podjetju in vključuje iskanje različnih možnih širših in specifičnih novih rešitev pri materialih, napravah, proizvodih, procesih, sistemih in storitvah.

Stroški vlaganja pa so naslednji: stroški dela oseb, ki delajo na konkretnih raziskovalnih oz. razvojnih projektih, nakup raziskovalno-razvojne opreme, stroški materiala in storitev, stroški izobraževanja ter stroški, povezani z zaščito intelektualne lastnine. Vsi navedeni stroški morajo biti povezani izključno z raziskovalno-razvojno dejavnostjo. Vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti (v nadaljevanju RR dejavnosti) morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu in mora vsebovati vsaj: naslov raziskovalno-razvojnega projekta (v nadaljevanju RR projekt), opis vsebine RR projekta, seznam predvidenih aktivnosti RR projekta, načtrovane mejnike med izvajanjem RR projekta ter rezultate RR projekta. Na tem mestu je treba opozoriti, da v kolikor je glavni cilj neke dejavnosti nadaljna tehnična izboljšava proizvoda ali procesa, potem ta dejavnost sodi v RR. Če pa proizvod, proces ali pristop v bistvu že obstaja in so glavni cilj razvoj trga, brezhibno tekoča proizvodnja, boljši sistem nadzora in podobno, potem to ne sodi v RR.

Za zagovarjanje stroškov dela, ki večinoma predstavljajo največji del stroškov, morate zagotoviti dnevno spremljanje porabljenega časa.


Potrebno pa je opozoriti na samo višino stroškov, ki lahko za vas nastanejo v primeru koriščenja omenjene olajšave. Tako moramo opozoriti, da je koriščenje olajšave za vlaganja v RR smiselna v primeru, če so njene koristi večje od nastalih stroškov.

Olajšava za zaposlovanje invalidov


Zavezanec, ki zaposluje invalida, po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50% plač te osebe, vendar največ v višini davčne osnove, zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo s 100% telesno okvaro in gluho osebo, pa v višini 70% plač te osebe.

Zavezanec, ki zaposluje invalide nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70% plač za te osebe.

Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju


Zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje


Na podlagi te olajšave lahko delodajalec, ki financira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje določene pogoje iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, uveljavlja zmanjšanje davčne osnove. Davčna osnova se zmanjša za premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih delodajalec delno ali v celoti plača v korist delojemalcev – zavarovancev, vendar največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca – zavarovanca in ne več kot 2.390 EUR letno.

Oljašava za donacije


Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije, EU ali EGP, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca.
Zavezanec lahko poleg tega davčno osnovo zniža davčno osnovo še do zneska, ki ustreza 0,2% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, pod pogoji, navedenimi v prejšnjem odstavku.
Zavezanec lahko uveljavlja tudi zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil političnim strankam, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu.

Olajšava za investiranje


S 23. julijem 2008 je bila sprejeta novela ZDDPO-2, s katero je v Sloveniji zopet uvedena t.i. edina prava olajšava, olajšava za investiranje. Pomembno dejstvo je, da je mogoče omenjeno olajšavo koristiti že za vlaganja od 1. januarja letos.

Tako lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar ne več kot 20.000 eurov. Za koriščenje te olajšave, mora zavezanec nepretrgoma v vsem davčnem obdobju vlaganja zaposlena najmanj dva delavca za polni delovni čas.

Za konec še


Davčno obveznost se ugotavlja na podlagi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Obračun je treba DURSu predložiti do 31.3. vsako leto, tako da je samo optimiranje možno do predložitve obračuna DURSu. Kakor koli pa je vseeno priporočljivo poslovanje davčno optimirati že prej, saj se lahko zaradi nepotrebnega hitenja zlahka kaj spregleda, kar pa ima posledico v slabših rezultatih.
Zaradi nacionalne davčne zakonodaje in prakse davčnih ter drugih državnih organov je optimiranje znotraj Slovenije precej otežkočeno. Iz tega razloga se vedno več gospodarskih subjektov odloča za mednarodno davčno optimizacijo. Ta pa je primerna predvsem za družbe, ki se ukvarjajo z investiranjem v kapital drugih družb ter drugimi aktivnostmi, kjer se ustvarja kapitalski dobiček.
Avtor:
 
Objavljeno: Poslovna Dinamika, december 2008

Oznake:
 

 
 

Vas zanima več?

   

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke.